SPLOŠNI POGOJI

poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Hiša jezikov d.o.o.

1. SPLOŠNO

1.1. Izvajanje jezikovnih izobraževanj

Splošni pogoji so del pogodbe in veljajo za vse obiskovalce jezikovnih programov jezikovne šole Hiše jezikov d.o.o., ki so sklenili pogodbo, tako da so podpisali prijavnico za jezikovni program oz. prijavo sklenili na daljavo preko spleta, s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si, in s tem sprejeli ponudbo Hiše jezikov (v nadaljevanju: naročnik). Udeleženec je sklenil pogodbo z jezikovno šolo Hiša jezikov (v nadaljevanju: izvajalec) tako, da se je prijavil na enega od razpisanih jezikovnih programov.

Izvajalec jezikovnih izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev je podjetje Hiša jezikov d.o.o, Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, davčna številka SI44145853, Matična št.: 6452493000.

Udeleženec je s prijavo na določen jezikovni program izvajalca, natančneje s podpisom te pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si, sprejel razpisano ponudbo za ta jezikovni program ter te splošne pogoje.

1.2. Cene izdelkov

Cene izdelkov so v evrih (EUR) z DDV, razen če je kje drugače določeno.

Udeleženec je dolžan plačati ceno jezikovnih programov v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca. Cena posameznega jezikovnega programa vključuje strošek prijavnine, ki nastane s prijavo v določen jezikovni tečaj in s podpisom te pogodbe, v znesku:

 • 50,00 EUR, bruto pri tečajih za odrasle,
 • 30,00 EUR, bruto pri tečajih za otroke,
 • 25,00 EUR, bruto pri tečajih za upokojence.

Veljajo cene in ostale ugodnosti na dan oddaje naročila.

Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo.

1.3. Pravice po zakonu o varstvu potrošnikov 

S podpisom prijavnice ali s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si, naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in opravlja z osebnimi podatki naročnika.

1.4. Potrditev naročila

S podpisom prijavnice oz. klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si v zadnjem koraku prijave preko spleta izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede pri registraciji. S tem ko naročnik klikne na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si, pošlje izvajalcu ponudbo za sklenitev pogodbe glede želene storitve/izdelka s strani izvajalca. Izvajalec prejme ponudbo in nanjo odgovori v obliki elektronskega sporočila. Ko naročnik odpre elektronsko sporočilo s strani izvajalca, ki vsebuje sprejem ponudbe prijavitelja, pogodba med strankama stopi v veljavo. Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: info@hisajezikov.si.

S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša.

Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

1.5. Prijava na obvestila in obdelava podatkov

Storitev obveščanja uporabnikov uporabnikom omogoča, da po elektronski pošti prejemajo brezplačna obvestila o aktualnih ponudbah, novosti in drugih dogodkih, ki so v povezavi s podjetjem Hiša Jezikov d.o.o. in ki bi uporabnike utegnili zanimati.

S podpisom prijavnice oz. ob vpisu svojega e-poštnega naslova na spletni strani naročnik Hiši jezikov d.o.o. dovoljuje hrambo, obdelavo in uporabo naročnikovih osebnih podatkov za potrebe svoje dejavnosti v skladu s Splošno uredbo EU (GDPR General Data Protection Regulation) o varstvu osebnih podatkov in nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja osebne podatke.

S prijavo v jezikovni tečaj, v prostorih podjetja Hiša jezikov d.o.o. ali preko spleta, se storitev obveščanja avtomatsko vklopi in se uporabnika doda na poštni seznam pri pošiljanju vseh prihodnjih sporočil, dokler se uporabnik od prejemanja obvestil na lastno željo ne odjavi.

Uporabnik se od te storitve lahko odjavi na dva načina:

 • Tako da klikne na povezavo za odjavo na dnu elektronskega sporočila oz. obvestila, ki ga bo le ta v prihodnosti prejel na poštni predal, ki ga je podal ob prijavi na obvestila. Po kliku na povezavo za odjavo vas bo sistem s pomočjo obrazca vodil skozi proces odjave;
 • Tako da iz elektronskega naslova, katerega želi odjaviti, pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@hisajezikov.si, v katerem napiše, da se želi odjaviti od prejemanja obvestil.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe jezikovnega tečaja pojavlja naročnik, razen če naročnik tega izrecno ne dovoli.

2. JEZIKOVNI TEČAJI

2.1. Plačilo jezikovnega tečaja

Obveznost naročnika do plačila šolnine začne teči s podpisom te pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« pri spletni prijavi.

Naročnik se ob podpisu pogodbe oz. s klikom na gumb »Prijava« pri spletni prijavi zaveže, da bo v enkratnem znesku ali v rednih mesečnih obrokih poravnal svoje obveznosti v osmih (8.) dneh od izstavitve računa.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti.

2.2. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od tečaja

Izvajalec, je upravičen do plačila v celoti za obdobje, za katero se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti o odpovedi oziroma prekinitvi tečaja iz utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog iz prejšnje povedi se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), smrt sorodnika v prvem kolenu, nepričakovan nastanek službene obveznosti ali podobno.

O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju Hiša jezikov d.o.o. predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo.

Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v znesku:

 • 50,00 € z DDV pri tečajih za odrasle,
 • 30,00 EUR, bruto pri tečajih za otroke,
 • 25,00 € z DDV pri tečajih za upokojence.

Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati tudi sorazmerno plačilo za število ur izvedenih pred prekinitvijo.

V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem predhodno ne obvesti izvajalca, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

Če naročnik želi odstopiti od sklenjene naročnine pred iztekom dogovorjenega obdobja vezave in za to nima utemeljenega razloga, kot je ta naveden v zgornjem odstavku, se lahko naročnik odloči za enostransko prekinitev vezave naročnine.

V primeru enostranske prekinitve naročnine z vezavo je naročnik dolžan o tem najprej pisno obvestiti izvajalca, nato pa poravnati naslednje obveznosti, ki izhajajo iz predčasne prekinitve sklenjene naročnine:

(1) Strošek vračila prejetih ugodnosti: Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki ga izvajalec izračuna na dan prejetja pisnega zahtevka za odstop od naročnine. Strošek predstavlja razliko med plačano mesečno naročnino, pri kateri je naročnik dobil popust od redne cene in redno ceno mesečne naročnine na jezikovni tečaj brez popustov;

(2) Strošek predčasne prekinitve naročniškega razmerja: Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine prav tako dolžan poravnati strošek predčasne prekinitve naročniškega razmerja v znesku: 50,00 € z DDV pri tečajih za odrasle, 30,00 € z DDV pri tečajih za otroke in 25,00 € z DDV pri tečajih za upokojence. Ta znesek se prišteje strošku vračila prejetih ugodnosti in izvajalcu omogoča normalno izvajanje skupinskega tečaja za preostale udeležence v skupini.

Naročnik ima pravico do odloga v koriščenju jezikovnega izobraževanja kot predmet pogodbe sklenjene med izvajalcem in naročnikom. Zahtevo o odloženi izvedbi jezikovnega izobraževanja mora naročnik pisno sporočiti izvajalcu vsaj deset (10) delovnih dni pred prvim tečajem v mesecu, s katerim želi prekiniti izobraževanje. V primeru odložene izvedbe izobraževanja in s tem tudi odloženega plačila si izvajalec pridržuje pravico do nadomestila v obliki 12,00 EUR, bruto, mesečno, za vsak mesec odloga. Naročnik neizkoriščenih ur vnaprej ne more prestaviti brez doplačila razen v primeru, ko se celotna skupina, ki je v tistem trenutku vpisana v določen jezikovni tečaj, ne strinja s prenosom termina izobraževanja na drug termin.

Naročnik ima pravico, pri pogodbah sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, v 14 dneh obvestiti izvajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup na sedežu podjetja Hiša jezikov d.o.o. ali na tečaju samem, odpoved ni možna.

3. PRAVICA DO VRAČILA KUPNINE

Ob vpisu na tečaj v prostorih izvajalca, na spletni strani ali preko telefona si naročnik izbere želeni termin začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v želenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje. V primeru, da izvajalec ni zagotovil izvedbe jezikovnega tečaja več kot 30 dni od termina, ki ga je naročnik izbral pri prijavi, je naročnik upravičen do vračil vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po prejetem pisnem zahtevku za vračilo kupnine.

4. IZVAJANJE TEČAJEV

 Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa.

Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnega učitelja. Naročniki niso upravičeni do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Izvajalec bo ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene.

Redni skupinski jezikovni tečaji praviloma potekajo od oktobra do junija. V času praznikov in dela prostih dni se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je to drugače določeno. V času šolskih počitnic in praznikov se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je drugače določeno. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, naročnike pa je o tem dolžan predhodno obvestiti.

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih s tečajem povezanih jezikovnih ciljev. Vodila, ki jih je objavilo podjetje Hiša jezikov d.o.o. glede števila učnih ur, ki so potrebne za dosego določene stopnje oz. nivoja, so osnovana na primerjalnih izkušnjah, a se lahko razlikujejo od dejanskih zahtev v posameznih primerih. Izvajalec si pridružuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja naročnika razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo oz. nivo njegovega predznanja, ki se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik.

Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku. V primeru manjšega števila prijavljenih si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega tečaja ali odpovedi tečaja.

Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo tečaja se, če ni predhodno z naročniki drugače dogovorjeno, šteje vsaj 6 (šest) prijavljenih oseb. V primeru manjšega števila prijav se obseg tečaja, če ni drugače sporazumno določeno, skrajša za naslednje faktorje: v primeru 4-5 prijavljenih se obseg zmanjša za 25% mesečno, v primeru 1-3 prijavljenih oseb se tečaj odpove ali se, po predhodnem dogovoru z naročnikom smatra za individualni tečaj ter se temu, po dogovoru z vsemi udeleženci tečaja, prilagodi cena tečaja. V primeru odpovedi izvedbe tečaja izvajalec naročniku v celoti povrne kupnino.

Pri izvajanju individualnega jezikovnega programa se terminsko izobraževanje organizira fleksibilno, na podlagi dogovora med izvajalcem, predavateljem in udeležencem. Pred začetkom izobraževanja se določi urnik po katerem se bo program izvedel. Urnik se določi vnaprej, naročnik pa ima pravico brez razloga odpovedati in prestaviti določeno število predavanj, a odpovedi ne smejo presegati več kot 20% vseh predavanj.

V kolikor udeleženec dvanajst (12) ur pred začetkom izvajanja dogovorjenega termina izobraževanja ne napove svoje odsotnosti, se smatra, da je bilo izobraževanje v predvidenem terminu izvedeno in tečajnik je dolžan iz tega termina poravnati vse obveznosti.

Naročnik ima pravico, če je bila storitev izvajalca opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izvajalca storitve v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izvajalcu omogočiti preučitev in pregled.

Obvestilo o napaki lahko naročnik izvajalcu sporoči osebno, o čemer mu izvajalec izda potrdilo, ali ga pošlje na naslov izvajalca.

Če obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bo izvajalec najpozneje v roku osmih dni ugodil zahtevi naročnika.

V primeru, da je nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna, bo izvajalec pisno odgovoril naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu.

4.1. Izvajanje tečajev v primeru naravnih katastrof (potresi, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, epidemij, pandemij in podobnih izrednih dogodkov

V primeru naravne katastrofe (potresa, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, razglašenih epidemij, pandemij ter podobnih izrednih dogodkov, zaradi katerih bi izvajanje tečajev na običajen način (v predavalnicah in učilnicah) bilo onemogočeno ali znatno oteženo, bo izvajalec tečaj izvajal na daljavo, in sicer na ustrezen elektronsko podprt način, za izvajanje katerega bo naročnikom – udeležencem predal ustrezna navodila. Izvajanje tečajev na daljavo bo predvidoma potekalo ob časovnih terminih, ki so določeni za izvajanje tečajev na običajen način, prav tako bo izvajanje tečajev na daljavo potekalo v istem časovnem obsegu, kot izvajanje tečajev na običajen način. Izvajanje tečajev na daljavo, ki potekajo zaradi dogodkov opisanih v tej točki splošnih pogojev poslovanja, ne predstavlja razloga za prekinitev izobraževanja in izvajanje tečajev s strani naročnika, prav tako ne predstavlja razloga za zmanjšanje dogovorjene cene jezikovnih programov ali načina plačila, ki ni bilo dogovorjeno.

5. PRITOŽBE IN PRIPOMBE V ZVEZI Z IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA

Pritožbe in pripombe, ki se nanašajo na izvedbo izobraževanja in ne predstavljajo stvarne napake v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov in predhodne točke teh Splošnih pogojev poslovanja, izvajalec sprejema na naslov izvajalca v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom in pisno obrazložitvijo.

 

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 24. 08. 2020, udeleženec pa jih sprejme s podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Prijava« na spletni strani www.hisajezikov.si.

 

V Mariboru, 25. 08. 2020

Tomaž KOVAČIČ, direktor