SPLOŠNI POGOJI
poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Hiša jezikov d.o.o.

 

S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Potrditev naročila« na spletu, izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam s splošnimi pogoji, ki sledijo v nadaljevanju, ter da bom poravnal/a obveznosti, ki izhajajo iz tega razmerja.

 

 

SPLOŠNI POGOJI

poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Hiša jezikov d.o.o.

 

Splošni pogoji poslovanja so del pogodbe in veljajo za vse udeležence jezikovnih programov (v nadaljevanju: naročnik)  jezikovne šole Hiše jezikov d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), ki so sklenili pogodbo, tako da so podpisali prijavnico za jezikovni program oziroma so prijavo sklenili na daljavo preko spleta, s klikom na gumb »Potrditev naročila« na spletni strani www.hisajezikov.si  (v nadaljevanju: spletna stran) in s tem sprejeli ponudbo Hiše jezikov.

Izvajalec jezikovnih izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev je podjetje:

Hiša jezikov d.o.o, Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor.

Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču Maribor pod številko: 2013/39576.

Matična številka podjetja: 6452493000.

Davčna številka podjetja: SI44145853.                                                    Hiša jezikov d.o.o. je zavezanec za DDV.

 

Naročnik je sklenil pogodbo z jezikovno šolo Hiša jezikov tako, da se je prijavil na enega od razpisanih jezikovnih programov.

Naročnik prejme izvod pogodbe po elektronski pošti.

Izvajalec hrani besedilo pogodbe oz. elektronsko korespondenco in ta je na zahtevo stranke stranki na voljo.

Pogodba je sklenjena za obdobje trajanja semestra v katerega se naročnik vpiše.

1. SPLOŠNO

1.1. Postopek sklenitve pogodbe

Naročnik sklene pogodbo z izpolnitvijo in podpisom prijavnice za jezikovni program oziroma v primeru spletne prijave, s klikom na gumb »Potrditev naročila« na spletni strani www.hisajezikov.si.

Koraki za oddajo spletnega naročila:

  1. korak: Izberite jezikovni tečaj

Izberite jezikovni tečaj, tip jezikovnega tečaja, trajanje tečaja, jezik, ki se ga želite naučiti in stopnjo tečaja.

  1. korak: Vpišite svoje osebne podatke

Vpišite ime in priimek, naslov, poštno številko in pošto, elektronski naslov in telefonsko številko.

  1. korak: Vpišite podatke o plačniku

Izberite plačnika (sam ali podjetje), izberite plačilo (v enkratnem znesku s 5% popustom ali na obroke), označite ali ste nekdanji udeleženec Hiše jezikov ali ne in vpišite morebitne opombe.

  1. korak: Pregled vpisanih podatkov

Pred oddajo oziroma dokončno potrditvijo spletnega naročila vas prosimo, da, preko gumbov NAZAJ in NAPREJ, še enkrat pregledate veljavnost vaših podatkov in jih po potrebi spremenite.

  1. korak: Potrditev naročila

Če so podatki, ki ste jih vnesli pravilni potrdite prijavo s klikom na gumb PRIJAVA. Vaše naročilo bo s klikom na gumb PRIJAVA oddano. Na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi boste prejeli sporočilo s potrditvijo naročila in pogodbo v priponki sporočila.

 

S podpisom prijavnice oz. klikom na gumb »Potrditev naročila« na spletni strani v zadnjem koraku prijave preko spleta izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede pri registraciji. Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: info@hisajezikov.si. S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Potrditev naročila« na spletni strani naročnik potrjuje, da se obvezuje k plačilu in, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

1.2. Cene izdelkov in popusti

Cene izdelkov so v evrih (EUR) z DDV, razen če je kje drugače določeno. Udeleženec je dolžan plačati ceno jezikovnih programov v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca. Veljajo cene in ostale ugodnosti na dan oddaje naročila, ki so objavljene na spletni strani www.hisajezikov.si. Popusti in akcije se med seboj ne seštevajo. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, cene, ter ponudbe objavljene na spletni strani izvajalca. Spremembe pričnejo veljati ob objavi na spletni strani. Stranko zavezujejo pogoji, cene ter ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.

1.3. Obvestila, obdelava in varstvo osebnih podatkov

S podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Potrditev naročila« na spletni strani naročnik Hiši jezikov d.o.o. dovoljuje hrambo, obdelavo in uporabo naročnikovih osebnih podatkov za potrebe svoje dejavnosti v skladu s Splošno uredbo EU (GDPR General Data Protection Regulation) o varstvu osebnih podatkov in nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja osebne podatke. S prijavo v jezikovni tečaj, v prostorih podjetja Hiša jezikov d.o.o. ali preko spleta, se storitev obveščanja avtomatsko vklopi in se uporabnika doda na poštni seznam pri pošiljanju prihodnjih sporočil. Uporabnik se od te storitve lahko kadarkoli odjavi, tako da iz elektronskega naslova, katerega želi odjaviti, pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@hisajezikov.si, v katerem napiše, da se želi odjaviti od prejemanja obvestil. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 let. Po tem času jih bo izvajalec trajno izbrisal. Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe jezikovnega tečaja pojavlja naročnik, razen če naročnik tega izrecno ne dovoli.

2. IZVAJANJE TEČAJEV

2.1. Plačilo jezikovnega tečaja

 Obveznost naročnika do plačila šolnine začne teči s podpisom te pogodbe oz. po preteku 14 dni od potrditve naročila pri spletni prijavi. Naročnik se ob podpisu pogodbe oz. s klikom na gumb »Potrditev naročila« pri spletni prijavi zaveže, da bo v enkratnem znesku ali v rednih mesečnih obrokih poravnal svoje obveznosti v osmih (8.) dneh od izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca. Plačilo tečaja ali plačilo prvega obroka tečaja se izvede najkasneje 3 dni pred začetkom tečaja.

V primeru plačila v enkratnem znesku izvajalec naročniku prizna 5 % popust na ceno izbranega tečaja. Izvajalec naročniku po pošti pošlje račun z izpolnjeno položnico, ki ga naročnik poravna v (8.) dneh od dne izstavitve računa oz. najkasneje 3 dni pred začetkom jezikovnega tečaja.

V primeru obročnih plačil, se prvi obrok poravna pred začetkom tečaja po položnici, ki jo naročnik prejme od izvajalca, in sicer v (8.) dneh od dne izstavitve računa oz. najkasneje 3 dni pred začetkom jezikovnega tečaja. Preostale obroke za plačilo kupnine jezikovnega tečaja izvajalec naročniku, v rednih mesečnih obrokih, z izpolnjeno položnico, pošlje po pošti, ki jih naročnik poravna v (8.) dneh od dne izstavitve računa.

Število obrokov je odvisno od izbranega jezikovnega tečaja, in sicer:

Splošni jezikovni tečaj (60 ur) na 5. obrokov.

Jezikovni trening (30 ur) na 4. obroke.

Orientalski jezikovni tečaji (30 ur) na 4. obroke.

Splošni jezikovni tečaj (60+60 ur) – 10. obrokov

Jezikovni tečaj za upokojence (60 ur) na 8. obrokov.

Jezikovni tečaj za predšolske otroke (30 ur) na 8. obrokov.

Jezikovni tečaj za osnovnošolce (60 ur) na 8. obrokov.

Individualni jezikovni tečaj ali jezikovni tečaj v dvoje po dogovoru med izvajalcem in naročnikom, odvisno od obsega tečaja.

 

Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti.

2.2. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od tečaja iz upravičenih razlogov

Izvajalec, je upravičen do plačila v celoti za obdobje, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti o odpovedi oziroma prekinitvi tečaja iz utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), nepričakovana selitev, nastanek službene obveznosti ali podobno. Pomanjkanje časa, dopust, službena odsotnost, službena pot, upad interesa ipd. ne štejejo za utemeljene razloge. V primeru prekinitve naročnine z vezavo, iz utemeljenega razloga, je naročnik dolžan o tem najprej pisno obvestiti izvajalca (ne samo učitelja). O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju Hiša jezikov d.o.o. predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo ter izvajalca obvestiti o predvidenem trajanju stanja, ki mu preprečuje obiskovanje tečaja, za katerega se sklene pogodba. V primeru prekinitve naročniškega razmerja oziroma odstopa od pogodbe iz utemeljenega razloga je naročnik dolžan poravnati tiste storitve, ki so bile že opravljene (morebitne zapadle obveznosti iz naslova neplačanih naročnin preteklih mesecev) ter stroške predčasne prekinitve naročniškega razmerja, ki vključujejo: (1) Strošek vračila prejetih ugodnosti: Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki ga izvajalec izračuna na dan prejetja pisnega zahtevka za odstop od naročnine. Strošek predstavlja razliko med plačano mesečno naročnino, pri kateri je naročnik dobil popust od redne cene in redno ceno mesečne naročnine na jezikovni tečaj brez popustov; (2) Strošek predčasne prekinitve tečaja:  Naročnik skupinskega jezikovnega tečaja je ob odstopu od pogodbe pred potekom obdobja vezave dolžan poravnati stroške odstopa od pogodbe, s čimer izvajalec zagotovi nemoteno nadaljevanje in izvedbo jezikovnega tečaja za ostale udeležence v skupini. Stroški predčasne prekinitve skupinskega jezikovnega tečaja znašajo: (1) 60,00 EUR, bruto pri tečajih za odrasle, (2) 30,00 EUR, bruto pri tečajih za otroke, (3) 30,00 EUR, bruto pri tečajih za upokojence. Če naročnik želi odstopiti od sklenjene naročnine pred iztekom dogovorjenega obdobja vezave in za to nima utemeljenega razloga, kot je to navedeno v zgoraj, je naročnik dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve. V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem predhodno ne obvesti izvajalca, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve. Naročnik ima pravico, pri pogodbah sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, v 14 dneh obvestiti izvajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko stranko bremenijo le stroški, kot jih predvideva relevantna zakonodaja, v tem primeru strošek že opravljenih storitev, če je tečaj že v izvedbi.

Stranka tečaja ne more odpovedati po tem, ko je predvideni rok za zaključek tečaja že potekel.

Odstop od pogodbe lahko stranka izvede preko obrazca za Odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo ali na spletni strani Kontakt | Hiša Jezikov (hisajezikov.si) ali pa svojo odločitev sporoči izvajalcu, v pisni obliki na naslov: Hiša jezikov d.o.o., Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: info@hisajezikov.si. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup na sedežu podjetja Hiša jezikov d.o.o. ali na tečaju samem, odpoved, brez upravičljivega razloga, ni možna.

2.3. Pravica do vračila kupnine

Ob vpisu na tečaj v prostorih izvajalca ali na spletni strani ali po elektronski pošti je naročnik seznanjen s terminom začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v želenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje. V primeru, da izvajalec ni zagotovil izvedbe jezikovnega tečaja več kot 30 dni od termina, ki ga je naročnik izbral pri prijavi, je naročnik upravičen do vračil vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po odpovedi tečaja s strani izvajalca.

3. JEZIKOVNI TEČAJI

3.1. Izvedba jezikovnih tečajev

Izvajalec kot del svoje dejavnosti ponuja jezikovno izobraževanje, ki se izvaja v obliki skupinskih in individualnih tečajev. Tečaji se izvajajo v učilnicah podjetja Hiša jezikov d.o.o., na naslovu Vita Kraigherja 3 v Mariboru ali na drugem naslovu, po dogovoru med naročnikom in izvajalcem. Na željo naročnika, je vse tečaje za odrasle možno obiskovati tudi na daljavo preko spletne platforme Microsoft Teams. Vsi tečaji potekajo v živo (v učilnici ali  na daljavo) in se ne snemajo. Snemanje tečajev je prepovedano.

Za izvedbo tečaja na daljavo se stranka zavezuje, da mora imeti ustrezno računalniško znanje za sodelovanje na daljavo in ustrezne tehnične pogoje (zmogljivost računalnika, hitrost internetne povezave itd.) za nemoteno delovanje spletnega sestanka, ki so predpisani s strani razvijalca spletne aplikacije Microsoft Teams, ki jih je mogoče najti na spletnih povezavah: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app  in https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/prepare-network#bandwidth-requirements.

Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku. Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa. Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni med strankama ali objavljeni oziroma sporočeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnosti učitelja. Izvajalec si pridržuje pravico, da zamenja učitelja glede na potrebe učnega procesa, razpoložljivost učiteljev ter učnih prostorov. Naročniki niso upravičeni do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Izvajalec bo ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene.

Redni skupinski jezikovni tečaji potekajo od oktobra do junija: Tečaji za odrasle se izvajajo v dveh semestrih: (1) spomladanski semester od marca do junija in (2) jesenski semester od oktobra do februarja. Tečaji za upokojence se izvajajo celo leto, od začetka oktobra do konca meseca junija. Tečaji za otroke se izvajajo celo leto, od začetka oktobra do konca meseca junija. Po dogovoru med naročnikom in izvajalcem je priključitev skupini možna tudi med semestrom.

V času praznikov in dela prostih dni se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je to drugače določeno. V času šolskih počitnic in praznikov se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je drugače določeno. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, naročnike pa je o tem dolžan predhodno obvestiti. V primeru manjšega števila prijavljenih, pri skupinskih tečajih, si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega ur tečaja, odpovedi tečaja ali pa se izvedba tečaja prestavi v naslednji semester. Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo tečaja se, če ni predhodno z naročniki drugače dogovorjeno, šteje: (1) za tečaje za otroke do 13 let vsaj 8 (osem) prijavljenih oseb; (2) za tečaje za odrasle vsaj 6 (šest) prijavljenih oseb in (3) za tečaje za upokojence vsaj 8 (osem) prijavljenih oseb.  V primeru manjšega števila prijav se obseg tečaja, če ni drugače sporazumno določeno, skrajša za naslednje faktorje: v primeru 4-5 prijavljenih se obseg ur zmanjša za 25%, v primeru 1-3 prijavljenih se tečaj odpove ali se, po predhodnem dogovoru za naročnikom, smatra za individualni tečaj ter se temu, po dogovoru z vsemi udeleženci tečaja, prilagodi cena tečaja. V primeru odpovedi izvedbe tečaja izvajalec naročniku v celoti povrne kupnino.

Pri izvajanju individualnega jezikovnega programa se terminsko izobraževanje organizira fleksibilno, na podlagi dogovora med predavateljem izvajalca in udeležencem. Pred začetkom izobraževanja se določi urnik po katerem se bo program izvedel. Naročnik ima pravico, brez razloga, odpovedati in prestaviti določeno število predavanj, a odpovedi ne smejo presegati več kot 20% vseh predavanj. V primeru individualnih izobraževanj je naročnik posamezno srečanje dolžan odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim srečanjem, v nasprotnem primeru se šteje, da je bilo srečanje opravljeno in se naročniku obračuna v celoti. Naročnik lahko zakup individualnih ur izkoristi v roku enega leta od sklenitve pogodbe.

3.2. Izvajanje tečajev v primeru naravnih katastrof (potresi, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, epidemij, pandemij in podobnih izrednih dogodkov

V primeru naravne katastrofe (potresa, poplave,…), nastalih vojn in terorističnih napadov, razglašenih epidemij, pandemij ter podobnih izrednih dogodkov, zaradi katerih bi izvajanje tečajev na običajen način (v predavalnicah in učilnicah) bilo onemogočeno ali znatno oteženo, bo izvajalec tečaj izvajal na daljavo, in sicer na ustrezen elektronsko podprt način, za izvajanje katerega bo naročnikom – udeležencem predal ustrezna navodila. Izvajanje tečajev na daljavo bo predvidoma potekalo ob časovnih terminih, ki so določeni za izvajanje tečajev na običajen način, prav tako bo izvajanje tečajev na daljavo potekalo v istem časovnem obsegu, kot izvajanje tečajev na običajen način. Izvajanje tečajev na daljavo, ki potekajo zaradi dogodkov opisanih v tej točki splošnih pogojev poslovanja, ne predstavlja razloga za prekinitev izobraževanja in izvajanje tečajev s strani naročnika, prav tako ne predstavlja razloga za zmanjšanje dogovorjene cene jezikovnih programov ali načina plačila, ki ni bilo dogovorjeno.

4. DRUGI STROŠKI

Stroški, ki nastanejo z izbiro lokacije tečaja in/ali aktivnostjo na tečaju, so strankini (strošek prevoza na lokacijo izvajalca, stroški parkiranja, pijače in/ali hrane, itd.).

5. PRITOŽBE, REKLAMACIJE in REŠEVANJE SPOROV

5.1. Pritožbe, pripombe in reklamacije v zvezi z izvedbo tečajev

Naročnik ima pravico, če je bila storitev izvajalca opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da: (1)  odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali (2)  vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali (3) ponovno opravi storitev ali (4)  vrne plačani znesek. Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti izvajalca storitve v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izvajalcu omogočiti preučitev in pregled. Obvestilo o napaki lahko naročnik izvajalcu sporoči osebno, o čemer mu izvajalec izda potrdilo, ali ga pošlje na naslov izvajalca. Če obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bo izvajalec najpozneje v roku osmih dni ugodil zahtevi naročnika. V primeru, da je nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna, bo izvajalec pisno odgovoril naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu. Pritožbe in pripombe, ki se nanašajo na izvedbo izobraževanja in ne predstavljajo stvarne napake v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov in predhodne točke teh Splošnih pogojev poslovanja, izvajalec sprejema na naslov izvajalca ali po elektronski pošti info@hisajezikov.si, v roku 24 ur po opravljeni storitvi, s priloženim računom in pisno obrazložitvijo.

5.2. Odgovornost in jamstvo

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih s tečajem povezanih jezikovnih ciljev. Vodila, ki jih je objavilo podjetje Hiša jezikov d.o.o. glede števila učnih ur, ki so potrebne za dosego določene stopnje oz. nivoja, so osnovana na primerjalnih izkušnjah, a se lahko razlikujejo od dejanskih zahtev v posameznih primerih. Izvajalec si pridružuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja naročnika razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo oz. nivo njegovega predznanja, ki se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik.

Upravitelj ne prevzema odgovornosti za odpoved posameznih tečajev zaradi višje sile.

Upravitelj, v primeru višje sile, ne prevzema nobene odgovornosti za razpoložljivost in dostopnost spletnega mesta. Upravitelj ne nosi odgovornosti za izgubo podatkov in druge nevšečnosti, ki so posledica nepooblaščenega vdora na spletno mesto.

Vsebina spletnega mesta je pripravljena z največjo možno mero pozornosti in natančnosti. Ker pa se vsebina pogosto spreminja, si upravitelj pridržuje pravico do spreminjanja podatkov in dopušča možnost napak pri njihovem vnosu. Za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletnem mestu, upravitelj ne odgovarja.

5.3. Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno.

Hiša jezikov d.o.o., Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor nima izbranega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje sporov s potrošniki in navaja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, ki je navedena tudi na spletni strani podjetja www.hisajezikov.si.

V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno je za odločitev pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Mariboru.

 

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 20. 3. 2022, udeleženec pa jih sprejme s podpisom prijavnice oz. s klikom na gumb »Potrditev naročila« na spletni strani www.hisajezikov.si.

 

V Mariboru, 20. 3. 2022

Tomaž KOVAČIČ, direktor