Kateri učni tip ste?

Ljudje smo si različni. Navzven, navznoter pa še bolj. To seveda ni nikakršna skrivnost. A morda pa bo koga od vas presenetilo dejstvo, da se ljudje razlikujemo tudi, ko je govora o učenju. V kakšnem smislu? Naši možgani se glede na različne dražljaje iz okolja različno odzivajo nanje in tako različno vplivajo na pomnjenje oziroma zapis v dolgotrajni spomin, kar je zagotovo bistveno tudi pri učenju tujih jezikov.

Tri komunikacijska središča pomenijo trije učni tipi

Naši možgani imajo tri komunikacijska središča, in sicer vidno ali vizualno, avditivno ali slušno in kinestetično ali gibalno. Preko teh središč v naših možganih prihajajo informacije iz okolja do nas, se tam obdelajo in shranijo. A ker imamo ljudje ta središča oziroma komunikacijske kanale različno močno razvite, smo pri obdelavi in hranjenju različnih podatkov, se pravi vidnih, slušnih ali gibalnih, različno uspešni. Raziskave so pokazale, da spada 25 % ljudi med slušne, 35 % med vidne in 40 % med gibalne tipe.

V naši mini seriji člankov vam bomo predstavili vse tri učne tipe, začeli pa bomo z vizualnim.

Vizualni ali vidni učni tip

K vizualnemu ali vidnemu učnemu tipu spadajo tisti učenci, katerih dominantno čutilo so oči. Ti učenci:

 • si dobro zapomnijo zapisano in obraze, a manj imena,
 • lepo pišejo in so dobro organizirani,
 • radi berejo in dobro črkujejo,
 • raje tiho opazujejo, kot govorijo,
 • so pozorni na podrobnosti,
 • težje sledijo ustnim navodilom.
In kako se ti učenci učijo? Za vidni učni tip je značilno, da učenci:
 • pred učenjem pospravijo svoj delovni prostor,
 • uporabljajo barve, rišejo skice in delajo miselne vzorce,
 • ostanejo osredotočeni kljub trušču ali hrupu iz okolice.
In kako naj se ti učenci učijo tujega jezika? Najbolje je, da:
 • delajo sezname besed v tujem in maternem jeziku,
 • uporabljajo videoposnetke in slikovno gradivo,
 • različne skupine besed barvno ločejo (v nemščini recimo glede na spol),
 • vizualizirajo slovnična pravila in strukture ter s simboli izpostavijo ključna pravila,
 • pri pomnjenju besed uporabljajo slikovno gradivo ali konkretne predmete (npr. z lističi opremijo predmete v določenem prostoru)
 • z barvo ali simbolom izpostavljajo pomembne besede in jih med seboj povezujejo.

 

Vizualni učni tip.

Avtor: Dejan Klančič, prof. nem. in uni. dipl. prev.