Učenje tujega jezika in lažni prijatelji

Pri učenju tujih jezikov, prevajanju in povsod tam, kjer se stikata dva različna jezika, je že nekaj časa poznan pojav lažnih prijateljev. O tem, kaj so to lažni prijatelji, kako lahko otežijo razumevanje in kateri so najslavnejši, bo tekla besede v današnjem članku.

Kaj je to lažni prijatelj?

Termin lažni prijatelj se uporablja v interlingvistiki, podveji lingvistike, katere poglavitno področje je raziskovanje vidikov komunikacije med govorci različnih jezikov in možnosti izboljšanja te komunikacije.

Na podlagi primerjanja jezikov med seboj so naleteli jezikoslovci na zanimiv pojav. To so pari besed iz različnih jezikov, ki so si navzven zelo podobne, vendar se glede na svoj pomen v posameznem jeziku močno razlikujejo. Pogosto sta pomensko različni besedi enakega etimološkega ali pojmovnega izvora, vendar sta se pomensko že zmeraj razlikovali ali skozi čas različno razvijali, zaradi česar predstavljajo ti besedni pari različne težave. Nanje naletijo prevajalci pri svojem delu, ki jim ga ti besedni pari ali lažni prijatelji nemalokrat konkretno otežijo, saj lahko ob neupoštevanju pomenske razlike vodijo do napačnega prevoda. Za kakšen sivi las ali sproščujoč smeh zaradi nepoznavanja pomenske razlike pa lahko pride tudi pri učenju tujega jezika. Primer: gift (angleško za darilo), das Gift (nemško za strup) in gift (narečno slovensko za strup).

Učenje tujega jezika in lažni prijatelji.
Nastanek in razvoj lažnih prijateljev

Dve besedi sta si lahko povsem slučajno podobni ali pa sta sorodni glede na izvor, vendar sta se skozi zgodovino različno razvijali. Ena beseda besednega para je lahko med razvojem dobila tudi slabšalen pomen.

Med sorodnimi jeziki, npr. slovanskimi jeziki, ali jeziki, ki so zaradi geografskih in zgodovinskih okoliščin že zelo dolgo v stiku, so lažni prijatelji dosti pogostejši pojav kot pri jezikih, med katerimi vlada velika sorodstvena ali geografska oddaljenost (slovenščina in kitajščina). Če med slednjimi jezikovnimi pari slučajno pride do tega, da dve besedi zvenita enako ali podobno, se ti glede na pomen in funkcijo tako močno razlikujeta, da načeloma do težave oziroma pomote sploh ne pride. Pogojno lahko pride do zamenjave, če dve besedi slučajno zvenita podobno in imata hkrati tudi podobno vlogo v stavku. Primer: sechs (nemško za šest) in sekiz (turško za osem).

Vrste lažnih prijateljev

Po navadi so lažni prijatelji pari besed ali izrazov dveh različnih jezikov, ki so si ortografsko ali fonetično podobne, vendar imajo različen pomen. V teh primerih gre torej za interlingvalne lažne prijatelje.

Poleg teh obstajajo intralingvalni lažni prijatelji, kar so besedni pari znotraj enega jezika. Takšne lažne prijatelje imenujemo paronimi: »beseda, besedna zveza, ki je pisno ali glasovno enaka ali podobna kaki drugi pomensko različni besedi, besedni zvezi« (vir: SSKJ). Primer: opravičiti in upravičiti (vir: SSKJ).
Včasih pa se med lažnimi prijatelji pojavijo tudi besede, ki dajejo v maternem jeziku vtis, da so tujke: »prevzeta beseda, ki ni popolnoma prilagojena izposojajočemu si jeziku« (vir: SSKJ). Sem lahko recimo štejemo besedo handy (angleško za spreten, priročen), ki jo v slovenščini pogovorno uporabljamo za mobilni telefon. Zmotno bi torej mislili, da je pomen v tujem jeziku enak tistemu v maternem.

Nastanek in razvoj lažnih prijateljev.
Ko lažni prijatelji niso več lažni prijatelji

Jezikoslovci so zaradi vedno tesnejših stikov dveh jezikov in nenehne potrebe po komunikaciji opazili pojav, ko je trajna napačna uporaba določene besede privedla do spremembe njenega pomena. V praksi je to pomenilo, da je napačen prevod postal pravilen in posledično standardiziran ter zapisan tudi v slovarju. Primer: glagol realisieren (nemško za uresničiti, udejanjiti) je imel v knjižni nemščini dolgo samo ta pomen. A zaradi nenehne napačne uporabe angleškega glagola to realize ima danes še drugi pomen, in sicer spoznati, prepoznati.

Slavni lažni prijatelji

Pri učenju tujega jezika je najtežje popraviti napačno naučeno znanje. K temu se štejejo slovnične strukture, ki si jih učeči razlaga po svoje in jih zato uporablja narobe, ali napačno uporabljeno besedišče, ki je nemalokrat posledica podobnosti med maternim jezikom in že usvojenim tujim jezikom ter tujim jezikom, ki se ga še učimo. Ker sta v Sloveniji angleški in nemški jezik najpogostejša tuja jezika, ki se jih učimo, smo se pri navedbi nekaterih najslavnejših primerov lažnih prijateljev osredotočili ravno na ta jezikovni par.

Angleška beseda Prevod Nemška beseda Prevod
art umetnost Art način
actual dejansko aktuell aktualen
barracks kasarna Baracke baraka
become postati bekommen dobiti
billion milijarda Billion bilijon
brave pogumen brav priden
brief jedrnato Brief pismo
corn koruza Korn zrno
cream smetana Creme krema
edge rob Ecke kot
gift darilo Gift strup
gymnasium telovadnica Gymnasium gimnazija
kerosene petrolej Kerosin kerozin
must not ne smeti nicht müssen ni treba
organ orgle Organ organ
ordinary navaden ordinär vulgaren
personal osebno Personal osebje
photograph fotografija Fotograf fotograf
pregnant noseča prägnant jedrnat
promotion napredovanje Promotion pridobiti doktorski naslov

Avtor: Dejan Klančič, prof. nem. in uni. dipl. prev.